Ledig stilling

Linjelærar folkemusikk

Inntil 100% prosjektstilling med moglegheit for fast tilsetting

Vi søkjer

Linjelærar med ansvar for å utvikle og gjennomføre linjetilbodet frå hausten 2019:

Ein som ser potensialet i vår nye linje

Vi søkjer deg med god og relevant musikkbakgrunn. Du må gjerne vere utøvar innan ein av disiplinane folkemusikk, – dans eller – song.

Vi ynskjer ein allsidig person som har kunnskap om musikk, song, og dans innan dei ulike tradisjonsområda og kan undervise i ein eller fleire disiplinar. Kjennskap til arrangering er ein fordel. Kompetanse innan pedagogikk frå høgskule er ynskjeleg.

Dine personlege eigenskaper

Gode samarbeids, – kommunikasjons- og gjennomføringsevner

  • Sjølvstendig og kreativ
  • Systematisk og fleksibel
  • Planlegge og koordinere

Vi kan tilby

Eit spanande nytt år med stor grad av fridom til å utvikle den nye linja vår

Løn og tilsettingsvilkår etter gjeldande lov – og avtaleverk. Tilsette blir automatisk medlem i
Statens Pensjonskasse. Ved tilsetting må gyldig politiattest leggast fram.

Tilsettingsvilkår

Løn og arbeidsvilkår etter gjeldande lov-og avtaleverk. Tilsette blir automatisk medlem i Statens Pensjonskasse. Ved tilsetting må gyldig politiattest leggast fram.

Arbeidsgjevar: Setesdal Folkehøgskule

Stad: Valle i Setesdal

Søknadsfrist: 01.04.2019

Setesdal Folkehøgskule er frilynt skule med tilbod til ungdom frå det året dei blir 16 år.

Skulen er i stor utvikling, og skal etablere ny linje innan folkemusikk, song og dans.

Vi søker difor etter vår nye – miljø og linjelærar – FOLKEMUSIKK.

Linjelærar har ansvar for sitt fag, fylgje opp den enkelte elev, og har hovudansvar for undervisningstilbodet for sine elever.
Linjelærar vil samarbeide med det eksisterande folkemusikkmiljøet i Setesdal og koordinere lærarkrefter både lokalt og frå heile landet.

Våre elever kan være både røynde og nybyrjarar.

Linjelærer skal bidra til eit godt miljø ved skulen og deltek i miljøkveldar, tilsyn, turar og bidrar med sitt fag ved helgeseminar og valfag.

Linjelærar skal organisere kortkurs.

Sjå skulen si heimeside: www.setesdalfhs.no

Felespill